Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu torebki-fabiola.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fabiola z siedzibą w Młodojewo 61 62-400 Słupca KRS…… NIP 667-126-98-96 REGON 363773666

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 6. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Fabiola. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies powstających podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.

Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez

RODO

,,Fabiola”

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabiola z siedzibą w Młodojewie 61,  posiadającą nr NIP 667-126-98-96, nr REGON: 363773666.

2.Poniżej, wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez firmę FABIOLA w związku z podjęciem działań w celu nawiązania współpracy lub w celu realizacji zawartych umów.

3.Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę FABIOLA prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Fabiola

Młodojewo 61 62-400 Słupca POLSKA

adres e-mail: fabiola.etno@gmail.com

 

4.Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy, zamówienia pomiędzy FABIOLA, a innym podmiotem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) RODO].

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

6.W przypadku wskazania Pani/Pana osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, dane te mogą być przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania i rozliczenia umowy/zamówienia zawartej pomiędzy FABIOLA, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z podjęciem działań przed zawarciem umowy lub kontakty związane z realizacją umowy , sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy/zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

7.Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8.Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pan może również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez FABIOLA stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

Z poważaniem

Fabiola Mirosława Grzeszczak

Information on the processing of personal data by

FABIOLA

1.The Controller of your personal data is FABIOLA Mirosława Grzeszczak with its registered office in Młodojewo 61 62-400 SŁUPCA,

 NIP 667-126-98-96, REGON: 363773666.

2.Below, all necessary information regarding the processing of your personal data by the company FABIOLA

 in connection with taking action to establish cooperation or to implement contracts.

3.Questions or demands connected with the processing of personal data by FABIOLA should be sent to:

FABIOLA Mirosława Grzeszczak

Młodojewo 61-62-400 Słupca Polska

 e-mail address: fabiola.etno@gmail.com

4.Personal data are processed for the purpose of performing a contract or an order between FABIOLA and another entity [Legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR].

5.Personal data will be stored throughout the period of obligations performance and the claims prescription period resulting from regulations or until the acceptance of an objection lodged under Article 21 of the DGPR.

6.In the event of indicating you as contact person by an employer or another entity, your data may be processed in order to perform and settle a contract or order concluded between FABIOLA and your employer or that other entity. Data processing will in this case include ongoing contacts related to the perfor- mance of this contract or order, preparation and archiving of documentation on the performance of the con- tract or order and pursuing claims or defense against claims of the other party.

7.In such case, the processing of your data will be undertaken in order to pursue a legitimate interest of the Controller, that is the protection of rights, performance of contracts and obtaining remuneration on this ac- count.

8.As the Controller of your data, we provide you with the right to access your data, you may also correct them, request their removal or limit their processing.

You may also exercise the right to submit to the Controller an objection to the processing of your data and the right to transfer data to another Data Controller. If you give your voluntary consent, you have the right to withdraw your consent to the processing of data at any time, which does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent before its withdrawal. We also inform you that you have the right to lodge a complaint with the body supervising compliance with personal data protection regulations.

9.This information on the processing of personal data by FABIOLA is a document of a purely informational nature and no specific rights or claims may be derived from it. For the avoidance of doubt, this information does not constitute an offer or a public promise and cannot be treated as a source of additional contractual obligations.

Yours sincerely,

FABIOLA Mirosława Grzeszczak