Zwroty i reklamacje

Zamówiony produkt nie spełnił Twoich oczekiwań lub uległ uszkodzeniu?  Potrzebny Ci inny kolor lub fason?  A może zmieniłaś zdanie?

Zawsze możesz wymienić zwrócić lub reklamować zakupiony produkt.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

W celu złożenia reklamacji, zwrotu lub wymiany, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Formularz reklamacji

Pobierz i wypełnij formularz zwrotu/wymiany/reklamacji i dołącz go do przesyłki.

 1. Odesłanie produktu

Składając reklamację/zwrot/wymianę prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią dowodu zakupu na adres:

Izabela Grzeszczak

Młodojewo 61

62-400 Słupca

Tel. 63 222 14 41

E-mail: fabiola.etno@gmail.com

 1. Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Izabela Grzeszczak

Młodojewo 61

62-400 Słupca

Tel. 63 222 14 41

E-mail: fabiola.etno@gmail.com

4,  Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (specyfikacja klienta- dowolnie wybrana skóra, okucia, podszewka)
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Do paczki z formularzem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane akcesoria oraz paragon lub fakturę.

5. RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Fabiola jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, FABIOLA. jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. FABIOLA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć:
  1. poprzez wypełnianie formularza reklamacyjnego dostępnego w zakłądce reklamacje
  2. pisemnie na adres FABIOLA. podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. FABIOLA. rozpatrzy reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność FABIOLA. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku FABIOLA. wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od złożenia reklamacji, FABIOLA może jednak odstąpić od umowy, zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność FABIOLA z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, odpowiedzialność FABIOLA za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do ceny, jaką taki Klient zapłacił FABIOLI za nabycie danego Produktu.

 

 

Pobierz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji klikając w wybrany obrazek: